- Thời gian thi: Khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 28/11/2020.          - Địa điểm: Trường Mầm non Vĩnh Hòa Hưng Nam.